KONTROLA KVALITETA

ISPITIVANJE CELE OBUĆE

ZAŠTITA POTROŠAČA

BEZBEDNOST TEKSTILNIH PROIZVODA

USLUGE MONITORINGA

OSTALE USLUE

KONTROLA KVALITETA

Svi tekstilni proizvodi i proizvodi od kože koji se nalaze u prometu na teritoriji Republike Srbije, u zavisnosti od vrste, moraju prema razilčitim kriterijumima (pre svih kriterijumima bezbednosti i kvaliteta)  biti u saglasnosti sa propisima koji su u primeni na ovoj teritoriji.  Prema važećim domicilnim propisima, svi tekstilni proizvodi kao i proizvodi od kože, pre uključivanja u promet moraju biti na adekvatan način sertifikovani odnosno opremljeni odgovarajućim dokumentima koji pre svega  garantuju kvalitet predmetne robe.

Ovi dokumenti javljaju se u formi UVERENJA O KVALITETU a izdaju ih za to akreditovane nacionalne kontrolne organizacije (akreditacija ISO IEC 17020 koju potvrđuje Akreditaciono telo Srbije – www.ats.rs) JUGOINSPEKT BEOGRAD  poseduje i uspešno održava pomenutu akreditaciju prethodnih 13 godina, i u tom periodu samostalno i uspešno svim svojim klijentima pruža sve vrste usluga koje se odnose na izdavanje uverenja o kvalitetu, uključujući između ostalog  i obradu ulazne dokumentacije (uvozne fakture, carinske isprave, proizvođačke specifikacije i sertifikati, katalozi itd.), obavljanje adekvatnih laboratorijskih ispitivanja robe, analizu i grupisanje podataka i rezultata, ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima SRPS, ISO i EN standarda, izdavanje odgovarajuće dokumentacije, administraciju i drugo.

Kompetentno osoblje, moderna oprema, usmereni resursi i adekvatan sistem upravljanja omogućilo nam je da celokupan proces ocenjivanja usaglašenosti u popunosti prilagodimo potrebama naših klijenata  funkcionalno ga podelivši na tri fleksibilna, dinamička, ekonomična i međuzavisna podprocesa:

ISPITIVANJE CELE OBUĆE

U skladu sa aktuelnim trendovima i standardizovanim zahtevima kvalitativne kontrole obuće simuliranjem eksploatacije,  JUGOINSPEKT BEOGRAD je u skup laboratorijskih ispitivanja koja obavlja uvrstio i 4 posebne vrste ispitivanja cele obuće:

slika4 slika3 slika2 slika1

ZAŠTITA POTROŠAČA

 • Prema važećoj regulativi u Republici Srbiji, kupoprodaja robe smatra se ugovornim odnosom između prodavca i kupca robe iz kojeg proizilaze prava i obaveze za obe pomenute strane. U ovom smislu, svi sporovi (uključujući i reklamaciju robe) rešavaju se dogovorom između prodavca i kupca ili, u slučajevima kada dogovor nije moguć, prema odluci nadležnog suda. Sve organizacije ili pojedinci koji u postupku rešavanja reklamacija učestvuju kao treće lice (kontrolne kuće, udruženja, medijatori i sl.) nemaju ovlašćenja i objektivno nisu u mogućnosti da donose konačnu odluku o rešavanju spora. Konačnu odluku o opravdanosti reklamacije, u krajnjoj instanci, može doneti jedino i isključivo nadležni sud. Svaka druga komunikacija (čak i ona koja uključuje treću stranu) smatra se pokušajem za postizanje dogovora između prodavca i kupca robe.
 • Stručna mišljenja o opravdanosti reklamacije kupca koje izdaje JUGOINSPEKT BEOGRAD bazirana su na kontrolisanju dostavljenih proizvoda (reklamiranih proizvoda), ispitivanju novih neupotrebljenih uzoraka te znanju i iskustvu tehničkih lica (specijalizovanih za tekstilne proizvode, proizvode od kože i obuću) koja obavljaju poslove kontrolisanja. Metode, tehnike, poređenja, proračuni i druge administrativno-tehničke aktivnosti koje se odnose na izdavanje ovakvih stručnih mišljenja nisu obuhvaćene važećim obimom akreditacije kontrolnog tela JUGOINSPEKT BEOGRAD AD.

 

 • Takođe, ova mišljenja nisu, niti mogu biti obavezujuća za bilo koju od strana/učesnika u sporu već služe kao jedan od oblika podrške za postizanje dogovora između trgovca i kupca robe u predviđenom roku. Ovo je eksplicitno navedeno i u svakom kontrolnom izveštaju (gde je predmet kontrolisanja reklamirani proizvod) koji izdaje JUGOINSPEKT BEOGRAD i to u delu koji se odnosi na odricanje od odgovornosti a gde stoji: “Rešenja i nalazi iz ovog dokumenta nisu obavezujući pri konačnom rešavanju spora između nalogodavca (prodavca) i kupca proizvoda.” Posmatrano iz ugla prodavca, ovo praktično znači da lice ili lica ovlašćena za rešavanje pojedinačnih reklamacija od strane prodavca (obično je to interna komisija sastavljena od zaposlenih iz korpusa prodavca, koja je određena internom procedurom/postupkom rešavanja reklamacija u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača “Sl. glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016), nisu u zakonskoj obavezi da o opravdanosti pojedinačne reklamacije odluče na osnovu informacija/nalaza/rešenja/mišljenja dobijenih iz izveštaja o kontrolisanju koje dostavlja JUGOINSPEKT BEOGRAD (ili bilo koje treće lice), već ove podatke samo koriste kao jedan od izvora informacija pri formiranju odluke o opravdanosti reklamacija.    
 • Detaljnije informacije o postupku rešavanja reklamacija, ulogama i nadležnostima posrednika, državnih i drugih organa u postupku, kao i odgovori na često postavljana pitanja nalaze se na zvaničnom sajtu Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija specijalizovanom za zaštitu potrošača u Republici Srbiji – www.zastitapotrosaca.gov.rs.

BEZBEDNOST TEKSTILNIH PROIZVODA

Sledeći aktuelne trendove iz oblasti  kontrole usaglašenosti proizvoda sa aspekta bezbednosti i zaštite potrošača, a naročito prateći dinamiku transponovanja propisa Evropske Unije u nacionalno zakonodavstvo, JUGOINSPEKT BEOGRAD odlučio je da svoje osoblje i laboratorijske sisteme osposobi za obavljanje analiza bezbednosti određenih vrsta i grupa proizvoda (u skladu sa aktuelnim Zakonom o opštoj bezbednosti proizvoda kao i korespondirajućim pravilnikom) Uzimajući u obzir vrstu proizvoda kao osnovni kriterijum, želimo da ovom prilikom izdvojimo sledeća ispitivanja :

 • ispitivanje bezbednosti dečije odeće
 • ispitivanje hemijske bezbednosti tekstilnih proizvoda
 • ispitivanje hemijske bezbednosti obuće

USLUGE MONITORINGA

Pregled i kvantitativna kontrola robe na lageru koja predstavlja obezbeđivanje (kolateral) za sve vrste bankarskih kredita, kao i izradu odgovarajućih izveštaja koji su prihvaćeni od velikog broja poslovnih banaka koje posluju na tržištu Srbije.

OSTALE USLUGE

 • pregled opšteg stanja robe;
 • utvrđivanje stanja ambalaže;
 • utvrđivanje svih okolnosti pri prijemu i uskladištenju robe koje su od uticaja na očuvanje ugovorenog kvaliteta i količine robe;
 • utvrđivanje tačnog broja prispele robe;
 • proveru egalizacije;
 • utvrđivanje eventualnih manjkova, rastura i oštećenja pakovanja

 

test