Именовања

 • Решење Министарства рударства и енергетика према Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (“Сл.гласник РС“, бр.111/15) бр. 312-01-00957/2016-05 од 14.11.2016. год за спровођење оцењивања усаглашености безоловних моторних бензина, гасних уља и уља за ложење са захтевима стандарда;
 • Решење Министарства привреде бр. 119-01-229/2017-07, од 15.12.2017. према Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, број 15/17) за завршну контролу у складу са Прилогом 6 Правилника и појединачна верификација лифта у складу са Прилогом 9 Правилника за лифтове који се трајно употребљавају у зградама и објектима.
 • Решење Министарства привреде бр. 119-01-230/2017-07, од 15.12.2017. према Правилнику о прегледима лифтова у употреби („Службени гласник РС“, број 15/17) за редован преглед лифта у складу са чланом 6. Правилника и ванредни преглед лифта у складу са чланом 7. Правилника за лифтове који се трајно употребљавају у зградама и објектима.
 • Решење Министарства привреде РС бр. 119-00-38/2013-07 од 01.07.2015. према према Правилнику о личној заштитној опреми (“Сл.гласник РС“, број 23/2020) за спровођење оцењивања усаглашености личне заштитне опреме 2. категорије  и то заштитних рукавица које штите од механичких ризика.
 • Решење Министарства привреде РС према Pravilnikу o ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni glasnik RS”, broj 23/20) бр. 119-01-176/2020-07 од 16.03.2022. године, за sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti lične zaštitne opreme kategorije 2, i to: – zaštitnih rukavica koje štite od mehaničkih rizika, postupkom Pregleda tipa u skladu sa Prilogom 5 Pravilnika као и издавање исправа о усаглашености у складу са Правилником без поновног спровођења оцењивања усаглашености за личну заштитну опрему за коју је издата инострана исправо о усаглашености у складу са прописом који садржи суштински иста начела и битне захтеве за заштиту здравља и безбедности као и Правилник у случају када су АТС и инострано акредитационо тело потписали МЛА споразума.
 • Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-13-01459/2004-04 од 09.07.2004. год. о овлашћењу правног лица за обављање послова контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и њихових прерађевина у извозу;
 • Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину, број: 323-06-01678/2/2014-05 од 25.07.2014. год. о испуњавању услова за микробиолошка и хемијска испитивања безбедности хране (млеко и производи од млека, месо и производи од меса, јаја и производи од јаја, рибе, ракови шкољкаши, морски јежеви, жабе , корњаче, пужеви и њихови производи) и хране за животиње (хранива, премикси и смеше) и да може обављати послове микробиолошког и хемијског испитивања безбедности хране ( (млеко и производи од млека, месо и производи од меса, јаја и производи од јаја, рибе, ракови шкољкаши, морски јежеви, жабе , корњаче, пужеви и њихови производи) и хране за животиње (хранива, премикси и смеше);
 • Решење Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, број: 320-05-00733/2012-08 од 27.02.2012. год. о овлашћењу за испитивање квалитета шире, вина и других производа;
 • Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-09-150-242/94-04 од 10.06.1994. год. о испуњавању услова за испитивање и утврђивање квалитета семена пољопривредног биља;
 • Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за заштиту биља, број: 321-02-00161/2004-04 од 06.05.2004. год. о испуњавању услова за вршење здравственог прегледа усева и објеката за производњу семена, расада и садног материјала.
 • Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-00-05998/2018-08 од 13.08.2019. године о овлашћивању за обављање послова контроле производње и квалитета ракије од воћа са географском ознаком „шумадијска шљивовица“,
 • Решење републичког Секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду, број: 320-71/88-04 од 22.09.1988. год. о испуњавању услова за вршење послова испитивања и утврђивања квалитета инспекцијских узорака семена пољопривредног биља;
 • Решење Министарства здравља, Сектор за инспекцијске послове, број: 512-01-122/2018-10 од 03.12.2018. год. о обављању послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације;
 • Решење Министарства здравља, број: 530-02-3/99-04 од 05.03.1999. год. о испуњавању услова за лабораторијска испитивања (анализе) узорака ради утврђивања здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе;
This site is registered on wpml.org as a development site.