JUGOINSPEKT BEOGRAD je najstarija i najveća nezavisna specijalizovana stručna akreditovana međunarodno priznata kontrolna organizacija u Srbiji i u celom regionu, čija je pretežna delatnost kvantitativno-kvalitativna kontrola, laboratrijska ispitivanja i sertifikacija proizvoda i usluga:

Od osnivanja 1949 godine JUGOINSPEKT BEOGRAD pruža usluge koje se prepoznaju po vrhunskoj kompetentnosti, što našoj organizaciji obezbedjuje međunarodno priznanje i visoko vrednovanje na tržištu..

JUGOINSPEKT BEOGRAD ima predstavništva i obavlja poslove u svim vecim gradovima u Srbiji kao i u okruženju, pored toga ima bilateralne sporazume (MOU) o međusobnom priznavanju i saradnji sa brojnim kontrolnim organizacijama i sertifikacionim telima širom sveta.

Sertifikati/Potvrde/Izveštaji JUGOINSPEKT-a BEOGRAD su poznati i priznati kako u Srbiji, tako i van granica na svetskom tržištu, čime je obezbeđen status renomirane međunarodno priznate kontrolne organizacije, koja uživa puno poverenje međunarodnih sudova, osiguravajućih i reosiguravajućih kompanija i banaka.
Jugoinspekt Beograd je članica mnogih međunarodnih organizacija od kojih su najznačajnije:

GAFTA – The Grain and Feed Trade Association – London
ISTA – International Seed Testing Association – Zurich

Postizanje i održavanje liderske pozicije u regionu ostvaruje se:

– Korišćenjem najsavremenije opreme za merenje, kontrolisanje i ispitivanje;
– Primenom i unapređenjem sistema kvaliteta u skladu sa standardima SRPS ISO 9001, SRPS ISO IEC 17020, SRPS ISO 17025;
– Akreditacijom od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS);
– Intenzivnom internom i eksternom komunikacijom;
– Saradnjom sa brojnim institucijama na nacionalnom i internacionalnom nivou, članstvom u nacionalnim i međunarodnim udruženjima i sklapanjem sporazuma o međusobnom priznavanju sa inostranim kontrolnim organizacijama i sertifikacionim telima za proizvode.

 Delatnosti JUGOINSPEKT-a BEOGRAD na domaćem i međunarodnom tržištu su:
– vizuelno kontrolisanje opšteg stanja robe;
– kontrolisanje kvaliteta i kvantiteta robe u prometu;
– kontrolisanje pakovanja, markiranje i obeležavanje paketa, robe u prometu;
– kontrolisanje otpreme robe;
– kontrolisanje, verifikacija robe, i nadzor utovara, istovara, pretovara, transporta i kontrola slaganja roba u prevozna sredstva;
– kontrolisanje podobnosti skladišnog prostora;
– kontrolisanje načina uskadištenja;
– laboratorijska ispitivanja;
– kontrolisanje transportnih sredstava sa gledišta ispravnosti, čistoće i podobnosti za prijem i transport odgovarajuće robe;
– uzorkovanje;
– kontrolisanja i konsalting u nabavci;
– kontrolisanje i praćenje proizvodnje;
– kontrolisanje tokom monaže i puštanja u pogon;
– kontrolisanje instalacija i opreme tokom korišćenja u proizvodnim pogonima;
– kontrolisanje elektro instalacija za zaštitu i bezbednost;
– ekspertize roba;
– atestiranje, certifikacija roba i uređaja;
– revizija projekata;
– usluge arbitraže;
– usluge supervizije u prometu roba na tržištu (domaće i međunarodno);
– ocenjivanje i sertifikacija usaglašenosti proizvoda, procesa i usluga;
– kontrola organske proizvodnje.