Пратећи раст и развој привреда земаља балканског региона,  долазе и динамички захтеви за здравље и безбедност на раду који у први план постављају процену ризика и превенцију као кључна места односно главне факторе безбедне и продуктивне радне средине.

ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД препознао је ове промене и спреман је да понуди следеће услуге у овој области:

  • КОНТРОЛИСАЊА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Периодичне контроле постројења, радног окружења и опреме за рад.

  • ЛАБОРАТОРИЈСКА И ИСПИТИВАЊА НА ТЕРЕНУ

– Испитивање буке у радној и животној средини.

– Испитивање параметара радне и животне средине (осветљење, микроклиматски параметри, хемијске штетности, физичке штетности, бука у животној и радној средини).

– Електрична испитивања личне заштитне опреме и електричних производа и опреме.

– Термовизијска испитивања разводних ормана и опреме.

  • АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ И КОНСАЛТИНГ

– Развој и израда акта о процени ризика, упутстава за безбедан рад, коришћење и одржавање опреме и других докумената у области безбедности и здравља на раду.

– Обука и тестирање запослених

– Остале консултантске услуге

  • КОНТРОЛИСАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ЛЗО (ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ)

– Физичка, хемијска и механичка испитивања ЛЗО

– Преглед техничке документације и преглед типа заштитних рукавица које штите од механичких ризика (у складу са Правилником о ЛЗО “Сл. гласник РС”, бр. 23/2020 и стандардима  EN 388 и  ISO 21420).

  • ИСПРАВЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ ЛЗО

– Издавање исправа о усаглашености са Правилником о ЛЗО (“Сл. гласник РС”, бр. 23/2020), на основу исправа о усаглашености са Уредбом (ЕУ) 2016/425 (Regulation (EU) 2016/425), издатих од стране ЕУ нотификованих тела.

  • МОНИТОРИНГ РОБЕ

– Мониторинг робе која је предмет залоге у поступку добијања и реализације кредитних аранжмана код пословних банака.