Sa obzirom na višedecenijsko iskustvo na poslovima kontrole ispravnosti i bezbednosti u mnogim oblastima privrede a u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (,,Službeni glasnik RS”, br. 101/05) , Jugoinspekt Beograd je od Ministarstva rada i socijalne politike dobio licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, licencu za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad, kao i licencu za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline.

Poslovnica za bezbednost i zdravlje na radu pruža sledeće usluge:

Bezbednost i zdravlje na radu:
izrada akta o proceni profesionalnog rizika u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu (,,Službeni glasnik RS”, br. 72/06 i 84/06).

 • Agencijsko vođenje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Izrada opštih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Izrada elaborata o uređenju gradilišta.
 • Osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad.
 • Pregled tehničke dokumentacije u pogledu usaglašenosti sa propisima bezbednosti i zdravlja na radu.

Pregled i ispitivanje opreme za rad:

 • Preventivni i periodični pregledi i ispitivanja opreme za rad u skladu sa pravilnikom (,,Službeni glasnik RS”, br. 94/06 i br. 108/06).
 • Izrada uputstava za upotrebu, bezbedan rad i održavanje (opreme za rad, sredstava i opreme za linu zaštitu na radu ili opasnih materija).
 • Izrada bezbednosne tehnièke dokumentacije za opremu koja to nema.

Ispitivanje uslova radne okoline:

 • Ispitivanje hemijskih štetnosti,
 • Ispitivanje fizičkih štetnosti (buka, vibracije i štetna zračenja-osim jonizujućih zračenja),
 • Ispitivanje mikroklime (temperatura, brzina strujanja i relativna vlažnost vazduha),
 • Ispitivanje osvetljenosti, u skladu sa pravilnikom (,,Službeni glasnik RS”, br. 94/06 i br. 108/06).

slika