Od 20.03.2010. u Republici Srbiji su na snazi: 

Ovi pravilnici zajedno sa sledećim propisima čine novi zakonski okvir koji definiše način na koji u Republici Srbiji stavlja u slobodan promet elektrotehnička roba:

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti
Uredba o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti
Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti
Uredba o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti

Za stavljanje robe na tržište i/ili upotrebu u Republici Srbiji je potrebno da imate potvrdu o usaglašenosti proizvoda sa gore navedenim pravilnicima koja je evidentirana u odgovarajućem pregledu izdatih potvrda. Potvrda o usaglašenosti, prema ovim pravilnicima, važi za isti tip, odnosno vrstu aparata istog proizvođača tri (3) godine od dana izdavanja ove potvrde.

KAKO DO POTVRDE O USAGLAŠENOSTI

Za izdavanje Potvrde o usaglašenosti potrebno je da:

1. podnesete zahtev na Vašem memorandumu

2. popunite formular pojedinačnog zahteva za svaki proizvod ili grupu proizvoda za koji/e želite izdavanje Potvrde/a;

3. dostavite Deklaraciju o usaglašenosti (original ili overenu fotokopiju).
 
4. dostavite potrebnu tehničku dokumentaciju na osnovu koje je izdata deklaracija o usaglašenosti;

5. Za izdavanje Potvrde prema “Pravilniku o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona” (LVD) obavezno je i uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku;

6. dostavite izjavu o identičnosti (ovo je opciono);

7. dostavite ostalu dokumentaciju potrebnu za izdavanje Potvrde.

Deklaracija o usaglašenosti (za Potvrdu na osnovu Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti) TREBA da sadrži:

1. pozivanje na Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti;
2. podatke o identifikaciji aparata;
3. poslovno ime, odnosno naziv ili ime i adresu sedišta proizvođača i kad je to odgovarajuće, poslovno ime, odnosno naziv ili ime i adresu sedišta njegovog zastupnika;
4. podatke o izjavi o usaglašenosti aparata koju je izdalo Imenovano telo, kao i podatke o Imenovanom telu koje je tu izjavu izdalo;
5. mesto i datum izdavanja Deklaracije o usaglašenosti;
6. identifikaciju i potpis ovlašćenog lica, odgovornog za izdavanje Deklaracije o usaglašenosti u ime proizvođača ili njegovog zastupnika.

Deklaracija o usaglašenosti (za Potvrdu na osnovu Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona) TREBA da sadrži:

1. poslovno ime, odnosno naziv ili ime i adresu sedišta proizvođača i, kad je to odgovarajuće, poslovno ime, odnosno naziv ili ime i adresu sedišta njegovog zastupnika;
2. opis električne opreme sa podacima koji omogućavaju bližu identifikaciju električne opreme (vrsta proizvoda, tip proizvoda…);
3. pozivanje na Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona;
4. pozivanje na primenjene srpske standarde sa spiska važećih standarda;
5. pozivanje na tehničke specifikacije u kojima su sadržani zahtevi za usaglašenost, gde je to odgovarajuće;
6. podatke o izjavi o usaglašenosti koju je izdalo Imenovano telo, ako je ono sprovodilo ili učestvovalo u ocenjivanju usaglašenosti električne opreme u skladu sa članom 10. ovog pravilnika, kao i podatke o Imenovanom telu koje je izdalo tu izjavu;
7. poslednje dve cifre godine u kojoj je stavljen znak usaglašenosti;
8. mesto i datum izdavanja Deklaracije o usaglašenosti;
9. identifikaciju i potpis ovlašćenog lica, odgovornog za izdavanje Deklaracije o usaglašenosti u ime proizvođača ili njegovog zastupnika.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija mora, u meri koja je potrebna za ocenu usaglašenosti, da sadrži podatke o projektovanju, izradi i radu električne opreme, a naročito:

1. izveštaj o ispitivanjima
2. opis proizvoda sa uputstvom za rad i tehničke karakteristike na srpskom jeziku;

U zavisnosti od vrste uređaja, potrebno je dostaviti i “tehnički fajl” (Technical file) proizvoda koja može sadržati:

1. idejni projekat i proizvodne crteže i šeme komponenti, podsklopova, strujnih kola i dr.;
2. opise i objašnjenja potrebna za razumevanje crteža i šema iz podtačke 2) ove tačke, kao i rada električne opreme;
3. spisak standarda koji su primenjeni u celini ili delimično, kao i opis rešenja za postizanje usaglašenosti sa zahtevima ovog pravilnika ako standardi nisu primenjeni;
4. rezultate proračuna prilikom projektovanja, izvršenih ispitivanja i dr.

pregledpotvrda3

pregledpotvrda2

pregledpotvrda1

Pravilnik o albama prigovorima i osporavanjima korisnika usluga sertifikacije proizvoda

zahtev

uslugepotvrde

uslugeispitivanja

lvd2016

emc2016