Naziv naručioca: JUGOINSPEKT BEOGRAD A.D
Adresa naručioca: Čika Ljubina 8/V, 11000 Beograd

Vrsta postupka nabavke: Nabavka po partijama

Vrsta predmeta: Usluga popravke, sanacije objekta na adresi Teodora Drajzera 11, nova zgrada

Broj partija: 3
Partija 1. Usluga sanacije fasade, stepeništa i terase
Partija 2. Usluga sanacije trotoara, dvorišta i kišne kanalizacije
Partija 3. Usluga izgradnje toaleta

Način podnošenja ponude: Ponuda se može dostaviti putem emaila na office@jugoinspekt.com, putem redovne pošte ili lično na adresu JUGOINSPEKT BEOGRAD a.d., Čika Ljubina 8/5, 11 000 Beograd

Rok za za dostavljanje ponuda: 24. 10. 2017. God.

Rok za izvršenje radova po partijama:

Partija 1. 30 radnih dana od potpisivanja ugovora
Partija 2. 15 radnih dana od potpisivanja ugovora
Partija 3. 15 radnih dana od potpisivanja ugovora


Rok za donošenje odluke: 1 radni dana od pristizanja i otvaranja ponuda

Kriterijumi, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena

Lice za kontak: Aneta Obradović, 065 54 24 301, office@jugoinspekt.com

Dodatne informacije: Slike objekta, tehnička specifikacija po partijama 1, 2 i 3 u prilogu

Napomene:

  • Planirani radovi za partiju 3. realizuju se isljučivo radnim danom posle 15 h, vikendom tokom cekog dana.
  • Ponuđač je obavezan da dostavi informaciju o garanciji na izvedene radove po partijama.
  • Ponuđač je dužan da dostavi podatak o procentualnoj isplati avansa (ukoliko se Ponuđač opredelio za avansni model plaćanja).

 – SLIKE OBJEKTA

 – PARTIJA 1

 – PARTIJA 2

 – PARTIJA 3