Sertifikacija jakih alkoholnih pića sa geografskom oznakom

Rešenjem br. 320-00-05998/218-08 od 13.08.2019. godine, izdatog od strane Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, JUGOINSPEKT BEOGRAD AD ovlašćen
je za obavljanje poslova kontrole proizvodnje i kvaliteta rakije od voća sa geografskom
oznakom “ŠUMADIJSKA ŠLJIVOVICA”.
U skladu sa ovim Rešenjem, naše kompetentno osoblje obavlja sve delegirane aktivnosti i
poslove koji se odnose na kontrolu usklađenosti proizvodnje, sirovina, kvaliteta i posebnih
svojstava jakog alkoholnog pića sa geografskom oznakom, uključujući i izdavanje SERTIFIKATA O
USAGLAŠENOSTI kontrolisanog proizvoda, na efikasan, kvalitetan, profesionalan i nepristrasan
način, postupajući u skladu sa Zakonom o jakim alkoholnim pićima (“Službeni glasnik RS”, broj
92/15), podzakonskim aktima donetim na osnovu njega kao i u skladu sa drugim važećim i
primenjivim propisima u Republici Srbiji.
Detaljnije informacije o cenama, uslovima, redosledu i postupku ocenjivanja usaglašenosti jakog
alkoholnog pića možete pronaći u okviru dokumentacije dostupne u okviru ove internet
stranice.