Sektor za rude, metale i hemiju nudi kompletnu uslugu kontrole, pregleda i
ispitivanja u okviru širokog raspona roba (ruda, koncentrata, metala, legura, proizvoda organske i neorganske hemije, čvrstih mineralnih goriva, veštačkih đubriva, drugih sirovina, polufabrikata i gotovih proizvoda), u saglasnosti sa domaćim i međunarodnim standardima 24 časa/7 dana u nedelji na svim dogovorenim lokacijama u Srbiji i inostranstvu. Takođe obezbeđujemo usaglašenost zahteva naših klijenata sa važećim zakonskim propisima i standardima. Sve metode koje koristimo u svom radu su usaglašene sa priznatim međunarodnim standardima i najboljim svetskim iskustvima. Nudimo i kompletnu laboratorijsku analizu iz domena rada bilo u našoj laboratoriji bilo u korespodentnim laboratorijama. Laboratorija za ispitivanje čvrstih mineralnih goriva i mineralnih sirovina akreditovana je od ATS u skladu sa SRPS ISO 17025.Veliki broj specijalizovanih stručnjaka iz oblasti rudarstva, metalurgije, tehnologije, geologije i hemije stoje na raspolaganju našim klijentima. Svaki individualni član tima ima specifčna znanja iz sopstvene grupe proizvoda koje pokriva i uvek može obezbediti uslugu koja se zahteva.

Sektor za rude, metale i hemiju obavlja poslove kontrole kvantiteta i kvaliteta sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda iz oblasti rudarstava, crne i obojene metalurgije, hemijske industrije i to:

 • rude i koncentrati (gvožđa, bakra, cinka, olova, hroma, aluminijuma…)
 • nemetalne sirovine (fosfati, karbonati, magneziti, gline, zeoliti, sirovine za staklarsku industriju, …)
 • čvsta mineralna goriva (ugalj, koks, drveni ugalj, briketi …)
 • briketi i peleti od biomase
 • metali i legure (gvožđe i čelik, fero legure, aluminijum, bakar,
 • magnezijum, olovo, cink i njihove legure)
 • neorganske hemikalije (oksidi, kiseline, baze i soli)
 • veštačka đubriva
 • organske hemikalije (kiseline, alkoholi, rastvarači, estri, etri, karbonilna jedinjenja…)
 • plastične mase
 • boje i lakovi


U zavisnosti od vrste kontrole, karakteristika roba, uslova kupoprodajnih ugovora,a na osnovu domaćih i međunarodnih standarda (SRPS, SRPS ISO, ISO, DIN, GOST, ASTM …) kao i tehničkih uslova, specifikacija i zakonskih propisa obavljamo:

 • kontrola čistoće i podobnosti transportnih sredstava i skladišnog prostora
 • brojački poslovi
 • nadzor nad utovarom, pretovarom i istovarom roba
 • kontrola oštećenja robe
 • kvantitativna kontrola vaganjem
 • kvantitativna kontrola merenjem gaza brodova ili rečnih plovila
 • uzorkovanje
 • priprema uzoraka
 • određivanje vlage
 • određivanje granulometrijskog sastava
 • određivanje fizičko-hemijskih karakteristika
 • izrada hemijskih analiza u našoj laboratoriji
 • analiza čvrstih mineralnih goriva, briketa i peleta od biomase
 • ekspertize
 • monitoring
 • pre shipment inspection

Naša široka mreža predstavništava pokriva kompletnu teritoriju Srbije (Beograd, Bor, Šabac, Prahovo, Novi Sad i Pančevo), kao i najznačajnije lokacije u širem okruženju. Naša najvažnija predstavništva opremljena su laboratorijama za pripremu uzoraka.

pack_obim_rude