Jugoinspekt Beograd – Sektor za tekstil, kožu i obuću. osnovan 1949. je posebna poslovna jedinica specijalizovana za oblast kontrole kvaliteta tekstila, kože kao i svih vrsta gotovih proizvoda od tekstila i kože. Od samog svog osnivanja Sektor preuzima primat u oblasti kontrole i postaje lider na tržištu regiona.

Danas je Sektor za tekstil, kožu i obuću moderna organizaciona celina, akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije, jedinog ovlašćenog tela za ovu vrstu posla na teritoriji Republike Srbije. kao OVLAŠĆENA KONTROLNA ORGANIZACIJA- standard SRPS ISO/IEC 17020:2012. U okviru ovog departmana posluje i Laboratorija za ispitivanje kvaliteta tekstila i kože akreditovana kao OVLAŠĆENA LABORATORIJA SRPS ISO/IEC 17025:2006 Uz pomoć visoko razvijenog laboratorijskog sistema i specijalizovanog kadra sa višedecenijskim iskustvom u oblasti, ovaj sektor u mogućnosti je da svojim klijentima ponudi sveobuhvatnu kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu domaćih proizvoda i proizvoda iz uvoza kao i izdavanje neophodnih dokumenata za zakonit i neometan promet na teritoriji Republike Srbije. Predmet kontrole i laboratorijskih analiza i ispitivanja mogu biti sve vrste tekstilnih vlakana, trikotaže, konfekcije, sirove kože, gotove kože, obuće, krzna, krznenih i kožnih predmeta i drugi proizvodi ove grane. Saradnja sa brojnim nacionalnim i internacionalnim institucjama iz oblasti kao i članstvo u svim značajnijim organizacijama i udruženjima iz ove grane garantuju kvalitetno, adekvatno i objektivno vršenje svih vrsta usluga iz oblasti kontrole, od organoleptičke kontrole kvaliteta i kvantiteta, uzorkovanja, pa sve do složenih laboratorijskih ispitivanja i merenja.

obimtekstil