U prometu nafte i njenih derivata postoje značajni tehničko-tehnološki, komercijalni i drugi rizici. Postoje rizici kod proizvodnje, skladištenja i transporta. Naše šezdesetpetoogodišnje iskustvo i angažovanje na mestima i prometu gde postoji najveći rizik, garantuje Vam kvalitetnu i brzu uslugu iz ove oblasti i dobijanje validne dokumentacije.

Kao neutralna i samostalna organizacija za kontrolu kvaliteta i kvantiteta, akreditovana od strane nacionalnog akreditacionog tela u skladu sa standardom ISO IEC 17020: 2012 i ISO IEC 17025: 2006, kao i od Akreditacionog tijela Crne Gore i ruske federacije.

Jugoinspekt Beograd poseduje sledeće resurse:

 • Stručne kadrove sa velikim radnim iskustvom iz ove oblasti
 • Potrebnu mernu opremu
 • Akreditovanu laboratoriju
 • Prisustvo na svim većim instalacijama

Naši tehnolozi, hemičari, pomorski inženjeri i specijalisti za transport i sigurnost, omogućavaju kompletnu sigurnost svakom partneru u dugačkom lancu petrohemijkse industrije. Od stručnog saveta pri ugovaranju i nadzora nad proizvodnjom, prevozom i osiguranjem ove specifične robe, do uloge supervizora pri složenim operacijama utovara i istovara.

Primenom najsavremenijih dostignuća i dugogodišnjeg sopstvenog iskustva u domenu laboratorijskih ispitivanja i kontrole nafte i naftnih derivata, Sektor za Energetiku može na svakom mestu i u svakom trenutku da obezbedi pouzdanu

 • Kontrolu kvaliteta robe
 • Kvantitativnu kontrolu robe
 • Kvantitativnu kontrolu kroz detaljno utvrđivanje svih količina po merama suvozemnih rezervoara, rečnih i morskih tankera, cisterni, naftovoda.
 • Kvantitativnu kontrolu kroz utvrđivanje razlika – gubitaka koji nastaju zbog manipulacije, transporta i specifičnih karakteristika nafte i naftnih derivata.
 • Kvantitativnu kontrolu kroz utvrđivanje količina u skladištima i skladišnim instalacijama.
 • Navedene kontrole podrazumevaju analize, ispitivanje i proveru podataka iz robne specifikacije, proveru kontaminacije i preporuku za odgovarajući postupak dekontaminacije i analitičke konsultacije.
 • Kontrolu i nadzor utovara, istovara i pretovara
 • Kontrolu čistoće i podobnosti za prevoz transportnih sredstava
 • Kontrolu čistoće i podobnosti za prevoz transpotnij sredstava
 • Kontrolu rezervoarskog prostora
 • Transfer štok
 • Uzorkovanje prema odgovarajućim standardima
 • Laboratorijsko ispitivanje
 • Vršenje ekspetize, odnosno davanje stručnog mišljenja o vrednosti, upotrebljivosti i drugim osobinama nafte i njenih derivata
 • Izdaje validnu dokumentaciju po svetskim standardima za sve navedene operacije
 • Sprovodi ocenu usaglašenosti bezolovnih motornih benzina, goriva za dizel motore i ulja za loženje u skladu sa odgovarajućim nacionalnim pravilnikom.

Ceo sistem kontrole, od uzorkovanja robe, pakovanja i slanja uzoraka do izrade analiza u akreditovanoj laboratoriji obavlja se u skladu sa evropskim normama.

Raspolažemo svim neophodnim međunarodnim ovlašćenjima za rad, članovi smo niza međunarodnih asocijacija i udruženja za kvalitativno kvantitivnu kontrolu i organizujemo obuke osoblja za kontrolu kvaliteta i kvantiteta.

pack_obim_nafta

pack_obim_kontrolna-6