Сектор за руде, метале и хемију нуди комплетну услугу контроле, прегледа и
испитивања у оквиру широког распона роба (руда, концентрата, метала, легура, производа органске и неорганске хемије, чврстих минералних горива, вештачких ђубрива, других сировина, полуфабриката и готових производа), у сагласности са домаћим и међународним стандардима 24 часа/7 дана у недељи на свим договореним локацијама у Србији и иностранству. Такође обезбеђујемо усаглашеност захтева наших клијената са важећим законским прописима и стандардима. Све методе које користимо у свом раду су усаглашене са признатим међународним стандардима и најбољим светским искуствима. Нудимо и комплетну лабораторијску анализу из домена рада било у нашој лабораторији било у коресподентним лабораторијама. Лабораторија за испитивање чврстих минералних горива и минералних сировина акредитована је од АТС у складу са SRPS ISO/IEC 17025. Велики број специјализованих стручњака из области рударства, металургије, технологије, геологије и хемије стоје на располагању нашим клијентима. Сваки индивидуални члан тима има специфчна знања из сопствене групе производа које покрива и увек може обезбедити услугу која се захтева.

Сектор за руде, метале и хемију обавља послове контроле квантитета и квалитета сировина, полупроизвода и готових производа из области рударстава, црне и обојене металургије, хемијске индустрије и то:

 • руде и концентрати (гвожђа, бакра, цинка, олова, хрома, алуминијума…)
 • неметалне сировине (фосфати, карбонати, магнезити, глине, зеолити, сировине за стакларску индустрију, …)
 • чвста минерална горива (угаљ, кокс, дрвени угаљ, брикети …)
 • брикети и пелети од биомасе
 • метали и легуре (гвожђе и челик, феро легуре, алуминијум, бакар,
 • магнезијум, олово, цинк и њихове легуре)
 • неорганске хемикалије (оксиди, киселине, базе и соли)
 • вештачка ђубрива
 • органске хемикалије (киселине, алкохоли, растварачи, естри, етри, карбонилна једињења…)
 • пластичне масе
 • боје и лакови


У зависности од врсте контроле, карактеристика роба, услова купопродајних уговора,а на основу домаћих и међународних стандарда (SRPS, SRPS ISO, ISO, DIN, ГОСТ, АSTM… ) као и техничких услова, спецификација и законских прописа обављамо:

 • контрола чистоће и подобности транспортних средстава и складишног простора
 • бројачки послови
 • надзор над утоваром, претоваром и истоваром роба
 • контрола оштећења робе
 • квантитативна контрола вагањем
 • квантитативна контрола мерењем газа бродова или речних пловила
 • узорковање
 • припрема узорака
 • одређивање влаге
 • одређивање гранулометријског састава
 • одређивање физичко-хемијских карактеристика
 • израда хемијских анализа у нашој лабораторији
 • анализа чврстих минералних горива, брикета и пелета од биомасе
 • експертизе
 • мониторинг
 • pre-shipment inspection

Наша широка мрежа представништава покрива комплетну територију Србије (Београд, Бор, Шабац, Прахово, Нови Сад и Панчево), као и најзначајније локације у ширем окружењу. Наша најважнија представништва опремљена су лабораторијама за припрему узорака.

pack_obim_kontrolna-6pack_obim_rude