Стручњаци пословнице за машине, опрему и техничке материјале најефикасније делују када контролишу цео процес реализације вашег пројекта.

Фаза пројектовања
Преглед и ревизија пројектних решења обухвата избор опреме са гледишта захтева купца, захтева прописа и стандарда у погледу квалитета, заштите запослених и безбедности на раду и опасности од експлозије и пожара.

Фаза уговарања
Провера способности испоручиоца и производјача да задовољи захтеве уговора везане за прописе и квалитет. Помоћ да се у уговору прецизирају све обавезе испоручиоца с обзиром на неопходан квалитет робе, услове контроле и испитивања која роба мора задовољити.

Фаза производње опреме и транспорт
– Уговарена контрола и испитивања материјала, уз проверу механичких и хемијских карактеристика.
– Контрола материјала методама без разарања
– Контрола варова
– Димензионална контрола и провера габарита, толеранција и линерности.
– Рутинска испитивања производа у акредитованим лабораторијама уз надзор и контролу наших стручњака, а према прописима, стандардима и захтевима уговора и пројекта.
– Визуелна контрола изгледа, комплетности, саобразности са спецификацијом из уговора, као и провера техничких карактеристика и података, натписних плочица и ознака.
– Контрола антикорозионе заштите и бојења.
– Контрола пратеће документације (техничка документација, сертификати, пакинг-листе, упутства за монтажу, пуштање у погон, испитивање и одржавања).
– Типска испитивања опреме и провера документације о типским испитивањима.
– Контрола система обезбеђења квалитета (QА) произвођача и испоручиоца.
– Контрола паковања и маркивања.
– Надзор уговора итд.

Контрола робе пре отпреме
Посебно значајна контрола робе пре отпреме, коју уважавају многе владе, националне банке и трговинске организације. Верификацијом квалитета и квантитета робе пре испоруке ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД обезбеђује купцу више предности:
– пријем робе без мањака или оштећења,
– робу доброг квалитета, према надужби,
– изостанак судских процеса и њихових трошкова,
– избегавање каснијих проблема са робом,
– плаћање робе тек после издавања цертификата о квалитету и квантитету.

Фаза монтаже и пуштања у погон
– Контрола и надзор монтаже на градилишту.
– Контрола квалитета извођења грађевинских и монтажних радова по уговореним стандардима.
– Погонска мерења и испитивања опреме пре пуштања у погон (рад).
– Контрола заваривачких радова методама без разарања.
– Функционална испитивања опреме, постројења и инсталација у целини.
– Примопредаја испитивања после пуштања у погон (рад), контрола уношења свих измена у документацију изведеног стања.
– Доказивање перформанси и капацитета изграђених објеката: провера уговорених, пројектованих и гарантованих перформанси објекта.

Фаза експлоатације и одржавање постројења
– Дефектажа опреме и постројења.
– Провера резервоара, цевовода и судова под притиском.
– Провера вибрације, ротационих машина.
– Провера стања антикорозионе заштите.
– Провера степена буке у радним просторијама.
– Провера расвете
– Периодична контрола кранова и дизалица.

Поред наведеног, пословница за машине, опрему и техничке материјале пруже и велики спектар услуге у домену контрола квалитета, и то:

 1. Анализе и процена способности, поузданости и ваљаности пројектанта, произвођача и испоручиоца
  2. Контрола у фабрици произвођача – улазна, међуфазна и финална:
  – контрола уговорне документације, пројектне документације и спецификације материјала
  – визуелна контрола.
  – контрола кванитета – одређивање масе, бројање комада.
  – контрола квалитета – испитивања, мерења, лабораторијске анализе.
  – контрола антикорозионе заштите и бојења.
  – функционална контрола опреме.
  – контрола паковања и означавања.
  – контрола складиштења.
  3. Извештај о степену готовости посла, тачности испоруке, праћење термин-плана.
  4. Надзор у току уговора, транспорта, претвара и складиштења опреме.
  5. Контрола на терену пре почетка изградње до тестирања готовог постројења.
  6. Функционални тестови после монтаже на терену, пре пуштања у погон.
  7. Услуге консалтинга на терену, присуство у току тестирања као и у року пријема комплетног објекта.
  8. Услуге везане за осигурања опреме:
  – процена ризика.
  – контрола утовара (у лукама, железничким терминалима итд).
  – контрола у току складиштења и манипулације у транспорту.
  – контрола и извештавања о штети.
  9. Државни програми контроле пре отпреме или суперконтрола у спољној трговини (PSI – pre-shipment inspection) која обухвата следеће:
  – контрола квалитета – извоз/увоз.
  – контрола квантитета извоз/увоз.
  – контрола паковања и означавања.
  – контрола пратеће документације.
  10. Специјалне услуге:
  – техничка експертиза у процесу производње – анализа поузданости уређаја и постројења.
  – мерење и анализе уговорених, пројектованих и стварних перфоирманси изграђених објеката и постројења.
  – пројектовање и процена система за обезбеђење квалитета (QА).
  – превентивне контроле индустријских постројења и опреме.
  – утврђивања стања опреме и уређаја – дијагностика.
  – израда програма контроле у фабрикама и на градилишту.
  – услуге арбитраже.
  – специјална обука кадрова у домену контроле.
  – техничка контрола инвестиционих објеката пре пуштања у погон односно издавање употребне дозволе.

pack_obim_kontrolna-2