Stručnjaci poslovnice za mašine, opremu i tehničke materijale najefikasnije deluju kada kontrolišu ceo proces realizacije vašeg projekta.

Faza projektovanja
Pregled i revizija projektnih rešenja obuhvata izbor opreme sa gledišta zahteva kupca, zahteva propisa i standarda u pogledu kvaliteta, zaštite zaposlenih i bezbednosti na radu i opasnosti od eksplozije i požara.

Faza ugovaranja
Provera sposobnosti isporučioca i proizvodjača da zadovolji zahteve ugovora vezane za propise i kvalitet. Pomoć da se u ugovoru preciziraju sve obaveze isporučioca s obzirom na neophodan kvalitet robe, uslove kontrole i ispitivanja koja roba mora zadovoljiti.

Faza proizvodnje opreme i transport
– Ugovarena kontrola i ispitivanja materijala, uz proveru mehaničkih i hemijskih karakteristika.
– Kontrola materijala metodama bez razaranja
– Kontrola varova
– Dimenzionalna kontrola i provera gabarita, tolerancija i linernosti.
– Rutinska ispitivanja proizvoda u akreditovanim laboratorijama uz nadzor i kontrolu naših stručnjaka, a prema propisima, standardima i zahtevima ugovora i projekta.
– Vizuelna kontrola izgleda, kompletnosti, saobraznosti sa specifikacijom iz ugovora, kao i provera tehničkih karakteristika i podataka, natpisnih pločica i oznaka.
– Kontrola antikorozione zaštite i bojenja.
– Kontrola prateće dokumentacije (tehnička dokumentacija, sertifikati, paking-liste, uputstva za montažu, puštanje u pogon, ispitivanje i održavanja).
– Tipska ispitivanja opreme i provera dokumentacije o tipskim ispitivanjima.
– Kontrola sistema obezbeđenja kvaliteta (QA) proizvođača i isporučioca.
– Kontrola pakovanja i markivanja.
– Nadzor ugovora itd.

Kontrola robe pre otpreme
Posebno značajna kontrola robe pre otpreme, koju uvažavaju mnoge vlade, nacionalne banke i trgovinske organizacije. Verifikacijom kvaliteta i kvantiteta robe pre isporuke JUGOINSPEKT BEOGRAD obezbeđuje kupcu više prednosti:
– prijem robe bez manjaka ili oštećenja,
– robu dobrog kvaliteta, prema nadužbi,
– izostanak sudskih procesa i njihovih troškova,
– izbegavanje kasnijih problema sa robom,
– plaćanje robe tek posle izdavanja certifikata o kvalitetu i kvantitetu.

Faza montaže i puštanja u pogon
– Kontrola i nadzor montaže na gradilištu.
– Kontrola kvaliteta izvođenja građevinskih i montažnih radova po ugovorenim standardima.
– Pogonska merenja i ispitivanja opreme pre puštanja u pogon (rad).
– Kontrola zavarivačkih radova metodama bez razaranja.
– Funkcionalna ispitivanja opreme, postrojenja i instalacija u celini.
– Primopredaja ispitivanja posle puštanja u pogon (rad), kontrola unošenja svih izmena u dokumentaciju izvedenog stanja.
– Dokazivanje performansi i kapaciteta izgrađenih objekata: provera ugovorenih, projektovanih i garantovanih performansi objekta.

Faza eksploatacije i održavanje postrojenja
– Defektaža opreme i postrojenja.
– Provera rezervoara, cevovoda i sudova pod pritiskom.
– Provera vibracije, rotacionih mašina.
– Provera stanja antikorozione zaštite.
– Provera stepena buke u radnim prostorijama.
– Provera rasvete
– Periodična kontrola kranova i dizalica.

Pored navedenog, poslovnica za mašine, opremu i tehničke materijale pruže i veliki spektar usluge u domenu kontrola kvaliteta, i to:

1. Analize i procena sposobnosti, pouzdanosti i valjanosti projektanta, proizvođača i isporučioca
2. Kontrola u fabrici proizvođača – ulazna, međufazna i finalna:
– kontrola ugovorne dokumentacije, projektne dokumentacije i specifikacije materijala
– vizuelna kontrola.
– kontrola kvaniteta – određivanje mase, brojanje komada.
– kontrola kvaliteta – ispitivanja, merenja, laboratorijske analize.
– kontrola antikorozione zaštite i bojenja.
– funkcionalna kontrola opreme.
– kontrola pakovanja i označavanja.
– kontrola skladištenja.
3. Izveštaj o stepenu gotovosti posla, tačnosti isporuke, praćenje termin-plana.
4. Nadzor u toku ugovora, transporta, pretvara i skladištenja opreme.
5. Kontrola na terenu pre početka izgradnje do testiranja gotovog postrojenja.
6. Funkcionalni testovi posle montaže na terenu, pre puštanja u pogon.
7. Usluge konsaltinga na terenu, prisustvo u toku testiranja kao i u roku prijema kompletnog objekta.
8. Usluge vezane za osiguranja opreme:
– procena rizika.
– kontrola utovara (u lukama, železničkim terminalima itd).
– kontrola u toku skladištenja i manipulacije u transportu.
– kontrola i izveštavanja o šteti.
9. Državni programi kontrole pre otpreme ili superkontrola u spoljnoj trgovini (PSI – pre-shipment inspection) koja obuhvata sledeće:
– kontrola kvaliteta – izvoz/uvoz.
– kontrola kvantiteta izvoz/uvoz.
– kontrola pakovanja i označavanja.
– kontrola prateće dokumentacije.
10. Specijalne usluge:
– tehnička ekspertiza u procesu proizvodnje – analiza pouzdanosti uređaja i postrojenja.
– merenje i analize ugovorenih, projektovanih i stvarnih perfoirmansi izgrađenih objekata i postrojenja.
– projektovanje i procena sistema za obezbeđenje kvaliteta (QA).
– preventivne kontrole industrijskih postrojenja i opreme.
– utvrđivanja stanja opreme i uređaja – dijagnostika.
– izrada programa kontrole u fabrikama i na gradilištu.
– usluge arbitraže.
– specijalna obuka kadrova u domenu kontrole.
– tehnička kontrola investicionih objekata pre puštanja u pogon odnosno izdavanje upotrebne dozvole.

pack_obim_kontrolna-2