Laboratorija za ispitivanje semena jedna je od laboratorija u okviru Jugoinspekta Beograd-Sektora Zavod Topčider sa najdužom tradicijom.

Odlukom Ministarstva narodne privrede Kraljevine Srbije 01.05.1898 godine ustanovljena je služba pod nazivom Poljoprivredna i Hemijska Ogledna Stanica u Topčideru, gde se unapređuje poljoprivreda, kontroliše seme. Nakon I Svetskog rata i obnavljanja stanice (1919.) donosi se Pravilnik o Poljoprivrednoj oglednoj i kontrolnoj stanici čiji rad se obavlja kroz četiri odseka: agrobotanički, agrohemijski, fitopatološki i pedološko-meteorološki odsek. Rad Agrobotaničkog odseka bio je usmeren na: agrotehniku, selekciju gajenih biljaka i na kontrolu semena. Od 1932. godine Laboratorija radi po međunarodnim pravilima za kontrolu semena koja su prihvaćena na IV međunarodnom kongresu (ISTA) održanom u Wageningenu, Holandija.

Potvrda visokog renomea Laboratorije na domaćem i međunarodnom tržištu je članstvo u međunarodnoj organizaciji za ispitivanje semena ISTA, kao prva laboratorija iz Jugoslavije (YUDL 0100)- nova oznaka Laboratorije RSDL 0100, kao i prva akreditacija u oblasti poljoprivrede  u skladu sa standardom EN 45001 od strane Nacionalnog akreditacionog tela, 1996. god.. Dugogodišnje iskustvo i razvoj kadrovske strukture u Laboratoriji omogućili su visok renome ove Laboratorije na domaćem i međunarodnom tržištu.

Laboratorija poseduje međunarodno priznatu akreditaciju od strane ISTA-e  i akreditovana je od strane domaćeg akreditacionog tela ATS-a  prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017  za obavljanje poslova ispitivanja u sledećem obimu:

  • fizička, biološka i biohemijska ispitivanja semena (seme ratarskih , povrtarskih  i industrijskih biljaka, trava,  cveća, lekovitog i aromatičnog bilja; voća, krtola, lukovica i češnjeva koji se upotrebljavaju kao semenski materijal za setvu, sadnju i razmnožavanje);
  • uzorkovanje semena poljoprivrednog bilja za fizička, biohemijska i biološka ispitivanja;

Adresa: Teodora Drajzera 11, Beograd (e-mail: seme@jugoinspekt.com)

Telefon:  011/3066-899

   

ista

Opšti uslovi poslovanja