U okviru Jugoinspekta Beograd posluje specijalizovana Poslovnica za DDD čiji je delokrug rada usluge dezinsekcije, deratizacije, dezinfekcije, fumigacije raznih vrsta roba (u silosima i skladištima žitarica,kao i drugih roba-duvan,drvo, lukovicei sl.) i suzbijanje korova na nepoljoprivrednim površinama.

Jugoinspekt Beograd – Poslovnica za DDD posluje na osnovu rešenja nadležnih ministarstava:

* Rešenje Ministarstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku SRJ
br.3/3-10-2357/98 od 06.07.1998 god.
o ispunjenosti uslova za promet otrova
* Rešenje Ministarstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku SRJ
br.3/3-10-2358/98 od 06.07.1998 god.
o ispunjenosti propisanih uslova za vršenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
* Rešenje Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede
br.321-02-00533/2006-11 od 30.03.2006 god.
o ispunjenosti propisanih uslova za vršenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u oblasti zaštite bilja i biljnih proizvoda

Stručni tim Jugoinspekta Beograd sastavljen je od kadrova raznorodnih specijalnosti koji se dopunjuju u svojim delokruzima rada: lekar specijalista epidemiolog, diplomirani veterinar specijalista mikrobiologije, diplomirani hemičar specijalista sanitarne hemije, diplomirani inžinjeri zaštite bilja i prehrambenih proizvoda, sanitarni tehničari i poljoprivredni tehničari.

Telefon  011/2666-640